Web-based aplikácie v príprave budúcich učiteľov

Skutočnosť, že generácia budúcich učiteľov, ktorá prežíva on-line formy a metódy vzdelávania vo vlastnom svete a má do každodennej učebnej činnosti integrované prostriedky IT technológie, teda je vychovaná v duchu digitálnej kultúry, sa ľahšie prispôsobuje stále sa meniacim technológiám informačnej spoločnosti. Toto konštatovanie nás motivovalo v rámci projektu „Web-based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov“ analyzovať možnosti integrácie webových aplikácií do transdisciplinárneho vzdelávania budúcich učiteľov Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Projekt je plánovaný na tri roky v období 2016-2018.

Objektami projektového výskumu sú web-based aplikácie, z ktorých väčšina bola vyvinutá pre komerčné účely, popritom majú v sebe aj výchovno-vzdelávací potenciál. Viacerí poskytovatelia on-line webových aplikácií ponúkajú bezplatný prístup k svojmu online prostrediu a digitálnym kapacitám pre vzdelávacie účely.

Výskum projektu sa realizuje v troch etapách pričom sa orientuje:

  • na analýzu trhu komerčných, bezplatne poskytnutých web-based aplikácií, ktoré sú aplikovateľné do transdisciplinárneho vzdelávania budúcich učiteľov,
  • na tvorbu súboru vybraných web-based aplikácií a na ich charakteristiku a tvorbu  užívateľských manuálov,
  • na tvorbu súboru ukážkových modelov učebných on-line aktivít prostredníctvom vybraných web-based aplikácií.

V prvej etape projektu, riešiteľský tím realizuje technicko-metodickú analýzu web-based aplikácií vhodných pre vzdelávanie a orientuje sa na pozitívne príklady zo zahraničia.

Doposiaľ sme vytvorili databázu 55 potenciálnych webových aplikácií, ktoré sme zoskupili do deviatich kategórií (Obr. 1).

Obr. 1: Kategórie analyzovaných web-based aplikácií

K analýze týchto web-based aplikácií sme vytvorili autentický hodnotiaci/pozorovací prostriedok typu tabuľky hodnotiacich kritérií (SZARKA, 2014), na základe ktorých sme vymedzili kategórie hodnotenia ako hlavné aspekty skúmania:

  • technické,
  • obsahové a štrukturálne,
  • didaktické.

V rámci kategórií sme definovali dimenzované kritériá, podľa ktorých sú webové aplikácie charakterizované.

Pri technických aspektoch skúmame spúšťanie, podporu, dostupnosť a bezpečnosť aplikácií. V prípade obsahu a štruktúry sledujeme jazyk prostredia resp. existenciu jazykových mutácií, možnosť exportovania vytvoreného obsahu, možnosť spracovania multimediálneho obsahu, priehľadnosť a úroveň ovládania prostredia webovej aplikácie.

Z didaktického hľadiska analyzujeme aplikácie na základe možnosti zaradenia do vyučovacieho procesu, podľa etáp vyučovania. Ďalej ich hodnotíme, ako  zohľadňujú aktívnosť v učebných činnostiach, do akej mieri majú sociálny charakter v učebných činnostiach, či umožňujú bezprostrednú spätnú väzbu a nakoniec či webová aplikácia poskytuje aj metodickú podporu.

Vďaka dimenzovaniu projektu sa vytvorí priestor aj pre hodnotenie webových aplikácií, samozrejme v rámci daného typu. Našim cieľom nie je hodnotiť aplikácie a ani klasifikovať ich bodovým hodnotením, podľa ktorého by sa vytvoril rebríček aplikácií. Našim cieľom je charakterizovať web-based aplikácie a zároveň ich hlbšie spoznať z hľadiska metodického spracovania a nájsť možnosti implementácie do pregraduálneho vzdelávania učiteľov.

Grafikony